Vēja parks Dundagā

Vairāku gadu garumā veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dundagas reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Dundagā viscaur gadu ir augstas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomiski pamatotu vēja parku, sniedzot ieguvumus visai Latvijas sabiedrībai. 

Projekta attīstītājs ir SIA “Eolus” meitasuzņēmums SIA “Valpene wind”.

Plānoto vēja parku “Valpene” ir paredzēts izbūvēt Talsu novadā pie Dundagas uz Valdemārpils pusi. Tā vietas izvēli noteica piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas un Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošana un apbūves noteikumi”. 

Vēja parkā plānots izbūvēt līdz 40 vēja elektrostacijām, un vienas turbīnas jauda provizoriski būs lielāka par 6 MW. Dundagas vēja parks ik gadu saražos ap 700-1000 GWh zaļās enerģijas – šādu enerģijas apjomu gadā patērē vairāk nekā 350 tūkstoši mājsaimniecību.

Kopējā vēja parka teritorija aizņems aptuveni 22 km2, kuru galvenokārt veido mežu zemes ar atsevišķām lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem. Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar saimniecisku darbības veikšanu saistītas būves. No kopējās platības apbūvētā teritorija aizņems nelielu daļu, apkārtnē saglabājot gan mežu, gan lauksaimniecības zemes. Tāpat plānotā vēja parka teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti kā valsts galvenie un reģionālie autoceļi, dzelzceļa līnijas, kā arī teritorijā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpnes un to nešķērso lielas upes. 

Attālums no plānotajām vēja elektrostacijām līdz tuvākajiem ciemiem būs lielāks par 2 km un dzīvojamās mājas no stacijām neatradīsies tuvāk par 800 m. 

Parkā uzstādāmo vēja staciju modelis un tehniskie raksturlielumi vēl nav noteikti, taču sekojot nozares tehnoloģiju attīstībai, paredzams, ka stacijas masta augstums būs virs 135 m, savukārt rotora diamters – virs 150 m. 

Ko Dundagai nozīmēs vēja parka izveide?

Šī vēja parka izveide ir “Eolus”, pašvaldības un vietējo iedzīvotāju, kā arī vides aktīvistu kopīgs projekts, kura izveide ilgtermiņā paredz būtiskus ieguvumus Dundagai un tās iedzīvotājiem:

  • Attīstīta ceļu infrastruktūra vēja parku tuvumā kā piebraucamie un koplietošanas ceļi
  • Eolus apņemas izvēlēties Kurzemes reģiona uzņēmumus ar atbilstošu pieredzi un kapacitāti parka būvniecības laikā
  • Tiks radītas darba vietas kvalificētiem novada iedzīvotājiem vēja parka būvniecības un tā ekspluatācijas laikā 
  • Valsts budžeta papildināšana ar nodokļu maksājumiem
  • Tiks radīts būtisks pienesums Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmē, samazinot enerģijas importu un veicinot vietējo ražošanu
  • Enerģijas tirgus stabilizēšana un pozitīva ietekme uz kopējo elektroenerģijas tirgu, potenciāli samazinot elektrības cenas
  • Vēja enerģijas izmaksas ir prognozējamas visā vēja parka dzīves ciklā, sākot no tā uzstādīšanas brīža, ļaujot nodrošināt labāku cenu par katru kWh

Kopā ar citiem nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un pašvaldībām “Eolus” apņemas turpināt darbu, lai veicinātu izpratni par vēja enerģiju kopumā un ievērotu augstus standartus.

Lielākais sasniegums Latvijai būs tās virzība uz klimatneitrālu valsti un nacionālo klimata mērķu sasniegšanu, panākot lielāku enerģētisko drošību un neatkarību no ārējiem piegādātājiem. 

Vēja parka attīstīšanas laikā “Eolus” ir svarīgi sadarboties ar vietējo kopienu. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti aktīvi iesaistīties ar saviem ierosinājumiem projekta veiksmīgai īstenošanai un izvirzīt savus pārstāvjus kopīgam darbam. Pirms vēja parka būvniecības uzsākšanas, tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), kuru izstrādā Vides pārraudzības valsts birojs. Ietekmes uz vidi procesa laikā detalizēti tiks vērtētas ietekmes, kas saistāmas ar paredzētās darbības īstenošanu. Balstoties uz ekspertu rekomendācijām, tiks noteikti un ieviesti pasākumi ietekmju mazināšanai un novēršanai. 

Būvprojekta izstrāde tiks uzsākta tikai pēc IVN apstiprināšanas un projekta saskaņošanas pašvaldībā. Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa laikā iedzīvotājiem ir tiesības rakstiskā veidā vērsties pie Vides pārraudzības valsts biroja ar saviem ierosinājumiem un jautājumiem par plānoto projektu. 

Kāpēc Dundaga?

Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dundagas reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Dunda- gā visu cauru gadu ir aug- stas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomis- ki pamatotu vēja parku, snie- dzot ieguvumus visai Latvijas sabiedrībai.

Par vēja parku “Valpene”

Kopējā teritorijas platība

~22 km²

Plānotais vēja turbīnu skaits

līdz 40

Vienas turbīnas jauda

virs 6 MW

Apkārtnē tiks saglabāts mežs un lauksaimniecības zeme

Dzīvojamās mājas no stacijām ne tuvāk par

800 m

Parka saražotais elektroenerģijas apjoms gadā

700-1000 GWh

Ieguvumi Dundagai

Vēja parka attīstīšanas laikā Eolus ir svarīgi sadarboties ar vietējo kopienu, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti izvirzīt savus pārstāvjus kopīgam darbam.

 

Aicinām aktīvi iesaistīties ar saviem ierosinājumiem projekta veiksmīgai īstenošanai!