Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi Eolus ietvaros

Eolus Vind AB (Org. Nr. 556389-3956 Zem Mēs, Mūs) strādā pie tā, lai jūs justos droši saistībā ar savu personas datu nodošanu mums. Mēs īstenojam pasākumus, lai apstrādātu katras personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Mēs vēlamies izklāstīt, kā mēs apstrādājam personas datus, ko persona iesniegusi pati vai kas iegūti likumīgā, pārredzamā un pareizā veidā. Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka mūsu darbinieki apstrādā jūsu datus likumīgi. Tālāk sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par mūsu veikto personas datu apstrādi.

Kāda veida personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?

Lielākoties mēs apstrādājam 3 kategoriju personu datus; esošie un potenciālie darbinieki, klienti un piegādātāji. Attiecībā uz darbiniekiem mēs apstrādājam kontaktinformāciju, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai mēs kā darba devējs pildītu savas saistības. Attiecībā uz esošajiem un potenciālajiem klientiem mēs lielākoties apstrādājam kontaktinformāciju un pēc nepieciešamības informāciju mūsu līgumsaistību izpildei. Attiecībā uz esošajiem un potenciālajiem piegādātājiem mēs lielākoties apstrādājam kontaktinformāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā informāciju mūsu līgumsaistību izpildei.

No kurienes mēs ievācam personas datus?

Personas dati parasti no personas tiek ievākti pa e-pastu, tālruni, pastu vai citu sakaru kanālu. Tāpat mēs ievācam kontaktinformāciju no tādiem publiskiem avotiem kā tīmekļa vietnes un publiskie ieraksti.

Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Pamatā mēs nedalāmies ar jūsu personas datiem ar trešajām pusēm. Taču tas var notikt, ja noteiktiem pakalpojumiem (piem., IT vides darbība, klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmās, pasta sistēmas nodrošinātājs) izmantojam ārējus pakalpojumu sniedzējus. Lai nodrošinātu jūsu personas datu apstrādes integritāti, mēs ar šiem pakalpojumu sniedzējiem esam noslēguši attiecīgus personas datu apstrādātāja līgumus.

Cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati?

Personas dati tiek glabāti tik ilgu laiku, kāds uzskatāms par nepieciešamu personas datu apstrādes nolūkiem. Mēs apstrādājam jūsu personas datus drošā veidā un strādājam pie tā, lai nodrošinātu aizsardzību pret neatļautu apstrādi.

Jūsu tiesības

Mēs īstenojam procesus, lai nodrošinātu personas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi. Šīs tiesības ietver:

  1. Tiesības uz informāciju – Persona ir tiesīga pieprasīt un saņemt apstiprinājumu par to, kādā veidā un kādus personas datus mēs apstrādājam.
  2. Tiesības labot datus – Ja persona uzskata, ka ar to saistītā informācija ir nepilnīga vai nepareiza, tai ir tiesības pieprasīt izmaiņu veikšanu datos.
  3. Tiesības izdzēst – Persona noteiktos apstākļos var pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šāds pieprasījums attiecībā uz personas datiem netiek apmierināts tādā gadījumā, ja ar to saistītās informācijas saglabāšanu pieprasa līkums.
  4. Tiesības ierobežot apstrādi – Personas datu apstrādi var būt nepieciešams ierobežot pēc attiecīgās personas pieprasījuma.
  5. Datu pārnesamība – Personai ir tiesības piekļūt saviem persondatiem un izmantot tos citur. Mūsu pienākums ir sekmēt šāda veida datu pārcelšanu vai izsniegšanu.
  6. Tiesības iebilst – Personai ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu tās personas datu apstrādi.
  7. Automatizēta lēmumu pieņemšana – Personai ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai jebkāda veida automatizēta lēmuma pieņemšana, tostarp profilēšana, ja lēmumam uz to var būt tiesiskās sekas.
  8. Tiesības iesniegt sūdzību un saņemt zaudējumu atlīdzību – Ja persona uzskata, ka mēs, veicot datu apstrādi, pārkāpjam Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), tai ir tiesības iesniegt sūdzību mums vai uzraudzības iestādei. Ja šī persona mūsu veiktās personas datu apstrādes rezultātā ir cietusi zaudējumus, tai var būt tiesības arī uz zaudējumu atlīdzību.

Sazināties ar mums

Ja radušies jautājumi par jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses vai ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstoši iepriekš izklāstītajam, aicinām nosūtīt mums ziņu, aizpildot tālāk sniegto veidlapu.